Ängavattningen vid Vressel

Ett kulturhistoriskt intressant inslag i området är de bevattningskanaler och diken som fortfarande syns tydligt i landskapet.

Från mitten av 1880-talet fram till mitten av 1940-talet bevattnades de torra magra sandjordarna med översilning. Ängarna översvämmades med vatten från Björkaån. Förutom bevattning blev marken gödslad med näringsämnen som följde med åvattnet. Resultatet blev förlängda vegetationsperioder.

Vattnet togs ut med ett dämme på lämplig höjd vid Omma. Leddes i en kanal, först på södra sidan av ån för att efter cirka 400 m passera över ån i en akvedukt till norra sidan. Kanalen slingrar sig cirka 3,5 km västerut från Omma och slutar vid en äng intill Vombsjön. Det går fortfarande lätt att följa kanalen längs större delen av dess sträckning.

I september 2014 startade ett arbete med att delvis återställa kanalen för att leda vatten till några nyanlagda dammar, ett vattenreningsprojekt.

kartan från 1907 är kanalen utritad med ljusblå färg. Flygfoto från 1947 över kanalen.

Fördämningen vid Omma.

Resterna av fördämningen vid Omma i april 2010. Vattnet avleddes till kanalen som kan anas, kraftigt igenväxt, till höger över forsen.

Den skånska akvedukten.

Resterna av den skånska akvedukten över Björkaån i april 2008. Sidorna är delvis borttagna. Här leddes vattnet över från södra till norra sidan av ån.

Bevattningskanal vid Vressel

Ibland kan man fortfarande se vatten i kanalen. Detta kommer dock inte från Björkaån längre.

Bevattningskanal vid Vressel

Långa sträckor av kanalen är igenväxt men går ändå inte att missa.

Anordning för att reglera vattenflödet.

En anordning för att öppna och reglera vattenflödet till mindre kanaler och fördelningen över området.

Stöttor till en tidigare akvedukt.

I en mindre kanal och akvedukt leddes vattnet över ån en andra gång till fälten i sydväst. Akvedukten av trä är borta men ett par återstående stöttor visar var den låg.

En gammal bro över bevattningskanaler.

En av de ursprungliga vägbroarna över kanalerna finns kvar.

Bevattnings diken på en äng vid Vombsjön.

På en äng vid Vombsjöns östra strand kan man tydligt se ett system (virrvarr) av kanaler och diken.

Bevattnings diken på en äng vid Vombsjön.

Trots betande kor och grävande tjurar verkar dikena tämligen intakta.

Kyrkogården i Björka

För att sköta anläggningen krävdes kunnig personal.
Detta har skapat denna mycket ovanliga yrkestitel.

Bilder från 2008, 2010 och 2014.

Fler bilder på landskap och miljö.

Mer från livet i Vresselbygden.

www.vressel.se